Het VROM

[gravityform id=”5″ title=”true” description=”true”]

Het VROM

Het VROM is verantwoordelijk voor de Wet op de Huurtoeslag.  Ze begroten de huurtoeslag, en ze bepalen het beleid hierin. Maar het VROM  is nog veel meer.

Het ministerie van VROM richt zich op Volkshuisvestiging, Ruimtelijke Ordening en Milieu. Sinds 2007 heeft het VROM twee ministers. Op dit moment zijn het Jaqueline Cramer,  voor de afdelingen ruimte en milieu, en Eberhard van der Laan, voor wonen, wijken en integratie.De organisatie bestaat uit de volgende onderdelen:

Huursubsidie Aanvragen

Klik hier om de huurtoeslag meteen te berekenen en aan te vragen.

– Portefeuille Secretaris-generaal: dit is de eindverantwoordelijke voor al het beleid, en de belangrijke beslissingen die binnen het VROM genomen worden. Hij overlegt hiervoor met de bestuursraad, en met de:

– Portefeuille plaatsvervangend secretaris-generaal: deze ondersteunt de Secretaris-generaal

– Portefeuille Milieu: deze heeft als taak de duurzaamheid van onze leefomgeving te verbeteren. Één van de lopende projecten is klimaatbeleid, denk hierbij bijvoorbeeld aan premies op energiebesparende apperatuur. Het ministerie van VROM werkt voor milieuzaken veel samen met andere ministeries, gemeentes, waterschappen, het bedrijfsleven en ook met burgers.

– Portefeuille Ruimte: Nederland is maar klein, en de ruimte die we hebben moet op een verantwoorde manier worden verdeeld. Hiervoor zorgt de portefeuille Ruimte. De grootste uitdaging op dit moment is het ontwikkelen en handhaven van groene gebieden.

– Portefeuille Wonen, Wijken, Integratie: Het doel hiervan is een goede, betaalbare en veilige woonmogelijkheid voor iedereen in Nederland. Denk hierbij bijvoorbeeld aan het “Van probleemwijk naar prachtwijk”-plan.

– VROM-Inspectie: De VROM-inspectie zorgt voor de naleving van de wet- en regelgeving voor bouwen, wonen,  ruimte en milieu door zowel bedrijven, als instellingen, burgers en ook andere overheden.

– Rijksgebouwendienst: Deze dienst is verantwoordelijk voor alle gebouwen van ministeries. Dit gaat om ongeveer 2000 gebouwen, waaronder ook monumenten, musea, gevangenissen en natuurlijk moderne kantoorgebouwen.

– Planbureau voor de Leefomgeving: Het Planbureau voor de Leefomgeving analyseert en evalueert het beleid op het gebied van milieu, natuur en ruimte. Dit gebeurt niet alleen op verzoek, maar ook ongevraagd.

– Nederlandse Emissieautoriteit: Deze houdt onafhankelijk toezicht op de emissiehandel. Het ministerie van VROM werkt hiervoor samen met het ministerie van Economische Zaken.

– Raden en commissies: Onder andere de Raad voor de Wadden, de adviesraad gevaarlijke stoffen, en de technische commissie bodembescherming.